Skip to content
Home » Algemene Voorwaarden Active Breath Works

Algemene Voorwaarden Active Breath Works

Algemene voorwaarden Active Breath Works ademcoaching

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen Klant, die aan Bob Nieuwenhuis handelend onder de naam Active Breath Works opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of deelneemt aan een sessie, training/workshop of programma, met betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante werkzaamheden van Active Breath Works.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding offerte en overeenkomst tussen Active Breath Works en de Klant.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Aard dienstverlening

2.1 Alle verplichtingen van Active Breath Works onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.

2.2 Active Breath Works zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uitgangspunten hierbij zijn dat Active Breath Works handelt vanuit deskundigheid en integriteit en dat het belang van de Klant centraal staat. Op alle coachingsstrajecten en trainingen is beroepsgeheim van toepassing.

2.3 De coachings activiteiten, trainingen en aanverwante dienstverlening zijn verklarend en gericht op gezondheid, en persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. De Klant past deze ontwikkeling naar eigen keuze toe. Active Breath Works kan daarom geen garantie voor succes geven of instaan voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.

2.4 Active Breath Works werkt meestal met individuele pakket afspraken. Active Breath Works en de Klant overleggen tijdens de intake c.q. het kennismakingsgesprek welk pakket het beste bij hem of haar past. Deze inschatting heeft geen voorspellende waarde, maar iseen indicatie. Op ieder gewenst moment kan in overleg met de Klant besloten worden tot verkorting of verlenging van het pakket.

2.5 Voor trainingen maakt Active Breath Works samen met de Klant en met instemming van de Klant van te voren afspraken over de hoeveelheid dagdelen en inhoud van de training of programma’s. Vervolgtrainingen en verdieping van de te behandelende stof zijn altijd mogelijk.

2.6 Indien door Active Breath Works in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor redelijke faciliteiten.

Artikel 3: Informatieverstrekking en acceptatie

3.1 Klanten van Active Breath Works dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht voorafgaand aan de opdracht aan Active Breath Works te verstrekken.

3.2 Active Breath Works behoudt zich het recht voor een Klant niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor klant c.q. begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek/ intakegesprek met de Klant hiertoe aanleiding geeft, zal Active Breath Works de Klant en een eventuele opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 4: Afmelding afspraken

4.1 Wanneer een Klant niet kan komen op een afspraak, workshop of training van Active Breath Works dient de Klant dat minimaal 48 uur voor de afspraak door te geven.

4.2 Wanneer de Klant later dan 48 uur van te voren afzegt of wanneer de Klant niet verschijnt op de afspraak worden de volledige gemaakte kosten, daaronder inbegrepen al geboekte reis- en verblijfkosten, voor die afspraak in rekening gebracht bij de Klant.

4.3 Wanneer een training bij de Klant op locatie niet door kan gaan, dient de Klant dit minimaal een week voor de trainingsdatum door te geven.

4.4 Wanneer de Klant een training tussen 2 maanden en 2 weken van te voren afzegt zijn er geen annuleringskosten.

4.5 De hierboven beschreven afspraken over trainingen, gelden ook voor workshop en lezingen.

4.6 Na het maken van de overeenkomst, is een bedenktermijn van 14 dagen van kracht.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst gaat in overleg met de Klant.

5.1 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de Klant verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Active Breath Works coaching c.q. begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.

5.2 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan de klant geheel in rekening worden gebracht.

Bij het tussentijds beëindigen van een traject, training of workshop zal er restitutie plaatsvinden na aftrek van 50% van het vooraf totaal overeengekomen bedrag plus de naar rato reeds ontvangen diensten.

5.3 Active Breath Works is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord is in de visie van de uitvoerder, of gezien het belang van de Klant ongewenst, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Active Breath Works kan worden gevergd.

Bij onvoldoende aanmeldingen zal een workshop of opleiding komen te vervallen, dan wel op een later tijdstip worden uitgevoerd

5.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Active Breath Works op de Klant opeisbaar. Indien Active Breath Works de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6: Facturering, betaling en incassokosten

6.1 Voor een coaching, (online) programma, workshop of training, dient betaling te worden voldaan soms vooraf soms na afloop. In overleg met Active Breath Works.

6.2 Het leveren van producten geschiedt als het te betalen bedrag op de rekening van Active Breath Works staat.

6.3 Facturering geschiedt op grond van geleverde diensten en/of evenredigheid van de doorlooptijd van het overeengekomen traject.

6.4 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.5 Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ontvangt de Klant een herinnering.

6.6 Active Breath Works is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het al uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren

6.7 Op verzoek van de klant kan ook in 3 termijnen worden betaald, hiervoor worden administratiekosten berekend ter hoogte van 5% van het totale factuurbedrag.

6.8 Restitutie van eventueel teveel betaalde of overeengekomen terug te betalen gelden zal binnen twee weken geschieden.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Active Breath Works is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Active Breath Works geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Active Breath Works redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.3 Active Breath Works kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8: Aanbiedingen en offertes

8.1 Door Active Breath Works gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

8.2 Active Breath Works kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

8.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij dit anders is aangegeven.

8.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

Artikel 9: Tarieven

9.1 Overeengekomen tarieven voor langdurige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar. Tenzij tevoren nadrukkelijk overeengekomen of behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien.

Klanten die diensten afnemen die na het einde van een kalenderjaar doorlopen, zullen minimaal 1 maand van te voren van een eventuele prijswijziging op de hoogte worden gesteld.

Artikel 10: Geheimhouding /Privacy

10.1 De naam en contactgegevens van Klanten, al dan niet in relatie tot een opdrachtgever, worden door Active Breath Works gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betreffende Klant daar toestemming voor heeft gegeven.

10.2 Door Active Breath Works wordt aan dossiervorming gedaan voor coachingstrajecten. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door Active Breath Works .

10.3 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Active Breath Works en haar medewerkers.

Artikel 11: Auteursrechten

11.1 Active Breath Works behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Active Breath Works heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn haar toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2 Active Breath Works draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst
worden gesloten.

11.3 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan.

Artikel 12: Verzekering

12.1 Active Breath Works zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanhouden.

Artikel 13: Klachten

13.1 Wanneer de Klant niet tevreden is over een door Active Breath Works geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Active Breath Works te worden gemeld.
Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een klacht zal binnen een termijn van 1 maand zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klant hiervan direct op de hoogte gebracht. Het uitstel wordt toegelicht en er wordt een indicatie aangegeven wanneer uitsluitsel gegeven kan worden.

13.2 Een dossier van de klacht met en de afhandeling daarvan wordt
voor een periode van tenminste 1 jaar gearchiveerd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Active Breath Works is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van Active Breath Works.

14.2 Active Breath Works is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de Klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

14.3 Active Breath Works is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Active Breath Works is uitgegaan van, door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens (zie ook 3.1).

14.4 Indien Active Breath Works aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

14.5 Active Breath Works is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Vrijwaring

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart Active Breath Works voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet rechtstreeks aan Active Breath Works toerekenbaar of toe te schrijven is.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Active Breath Works partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

16.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
Active Breath Works staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Utrecht Active Breath Works, activebreathworks.com
onder nummer: KVK-nummer:92586414 btw-id:NL004967287B44

Translate »
Open chat
Hallo 👋
Waarmee kan ik je van dienst zijn?